Thư mục du lịch Con đường di sản miền Trung

Con đường di sản miền Trung” là một chương trình du lịch giúp chúng ta hiểu rõ hơn về với các di sản vật thể và phi vật thể tại miền Trung được UNESCO công nhận. Các di sản này bao gồm: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; cố đô Huế với hai di sản là Quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình; tỉnh Quảng Nam với hai di sản là Thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An.

Nha Trang: Hình ảnh bãi biển VINPEARL
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/11/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-bai-bi%E1%BB%83n-vinpearl/

Nha Trang: Hình ảnh VINPEARL LAND
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/12/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-vinpearl-land/

Nha Trang: Hình ảnh mấy con khỉ ở VINPEARL LAND
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/30/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-m%E1%BA%A5y-con-kh%E1%BB%89-%E1%BB%9F-vinpearl-land/

Nha Trang: Hình ảnh Thủy Cung trong VINPEARL LAND
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/31/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-th%E1%BB%A7y-cung-trong-vinpearl-land/

Nha Trang: Hình ảnh Thủy Cung trên đảo Hòn Miễu
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/14/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-th%E1%BB%A7y-cung-tren-d%E1%BA%A3o-hon-mi%E1%BB%85u/

Nha Trang: Hình ảnh Hòn Mun
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/14/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-hon-mun/

Nha Trang: Hình ảnh Bãi Tranh trên đảo Hòn Miễu
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/14/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-bai-tranh-tren-d%E1%BA%A3o-hon-mi%E1%BB%85u/

Nha Trang: Hình ảnh Nha Trang buổi tối (Bài 1)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/28/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-nha-trang-bu%E1%BB%95i-t%E1%BB%91i-bai-1/

Nha Trang: Hình ảnh Nha Trang buổi tối (Bài 2)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/29/nha-trang-hinh-%E1%BA%A3nh-nha-trang-bu%E1%BB%95i-t%E1%BB%91i-bai-2/

Con đường di sản miền Trung (1): Ngủ Hành Sơn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/06/25/ng%E1%BB%A7-hanh-s%C6%A1n/

Con đường di sản miền Trung (2): Chùa Linh Ứng trên núi Thủy Sơn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/06/27/chua-linh-%E1%BB%A9ng-tren-nui-th%E1%BB%A7y-s%C6%A1n-2/

Con đường di sản miền Trung (3): Động Tàng Chơn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/06/29/d%E1%BB%99ng-tang-ch%C6%A1n-nui-th%E1%BB%A7y-s%C6%A1n-3/

Con đường di sản miền Trung (4): Phố cổ Hội An một chiều mưa
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/01/ph%E1%BB%91-c%E1%BB%95-h%E1%BB%99i-an-m%E1%BB%99t-chi%E1%BB%81u-m%C6%B0a/

Con đường di sản miền Trung (5): Chùa Cầu (Phố cổ Hội An)
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/tham-vieng-chua-cau-pho-co-hoi-an/

Con đường di sản miền Trung (6): Trên sông Son
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/tren-song-son/

Con đường di sản miền Trung (7): Đi cáp treo núi Bà Nà
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/da-nang-di-cap-treo-nui-ba-na/

Con đường di sản miền Trung (8): Trên đỉnh Bà Nà – Núi Chúa
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/da-nang-tren-dinh-ba-na-nui-chua/

Con đường di sản miền Trung (9): Một góc sông Hàn
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/da-nang-mot-goc-song-han/

Con đường di sản miền Trung (10): Một buổi sáng trên bờ sông Hàn
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/da-nang-mot-buoi-sang-tren-bo-song-han/

Con đường di sản miền Trung (11): Một đêm vui tại Danube Club
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/da-nang-mot-dem-vui-tai-danube-club/

Con đường di sản miền Trung (12): Bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất thế giới?
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/da-nang-bai-bien-my-khe-dep-nhat-the-gioi/

Con đường di sản miền Trung (13): Đi xích lô lang thang phố xá Đà Nẵng
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/di-xich-lo-lang-thang-pho-xa-da-nang/

Con đường di sản miền Trung (14): Di tích lịch sử Hải Vân Quan
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/tren-dinh-deo-hai-van-di-tich-lich-su-hai-van-quan/

Con đường di sản miền Trung (15): Một góc chợ Đông Ba
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/hue-mot-goc-cho-dong-ba/

Huế: Hình ảnh trưởng Quốc Học
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/09/hu%E1%BA%BF-hinh-%E1%BA%A3nh-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%8Dc/

Huế: Hình ảnh biểu diễn Vỏ Kinh Vạn An
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/10/hu%E1%BA%BF-hinh-%E1%BA%A3nh-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-v%E1%BB%8F-kinh-v%E1%BA%A1n-an/

Hình ảnh Phố Đêm Huế
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/26/hinh-%E1%BA%A3nh-ph%E1%BB%91-dem-hu%E1%BA%BF/

Huế: Hình ảnh Lăng Minh Mạng
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/26/hu%E1%BA%BF-hinh-%E1%BA%A3nh-lang-minh-m%E1%BA%A1ng/

Huế: Hình ảnh Lăng Tự Đức
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/27/hu%E1%BA%BF-hinh-%E1%BA%A3nh-lang-t%E1%BB%B1-d%E1%BB%A9c/

Huế: Hình ảnh làng nghề truyền thống
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/27/hu%E1%BA%BF-hinh-%E1%BA%A3nh-lang-ngh%E1%BB%81-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng/

Hình ảnh Thánh Địa Mỹ Sơn
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/10/hinh-%E1%BA%A3nh-thanh-d%E1%BB%8Ba-m%E1%BB%B9-s%C6%A1n/

Hình ảnh bãi biển Lăng Cô
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/29/hinh-%E1%BA%A3nh-bai-bi%E1%BB%83n-lang-co/

Con đường di sản miền Trung (16): Hoàng Cung, Di sản Văn hoá Thế giới
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/hue-hoang-cung-di-san-van-hoa-the-gioi/

Con đường di sản miền Trung (17): Điện Thái Hoà, Ngai vàng của Vua Việt Nam
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/hue-dien-thai-hoa-ngai-vang-cua-vua-viet-nam/

Con đường di sản miền Trung (18): Hoàng hôn trên sông Hương
http://lthdan03.wordpress.com/2010/06/26/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-18-hoang-hon-tren-song-h%C6%B0%C6%A1ng/

Con đường di sản miền Trung (19): Chùa Thiên Mụ Huế
http://lthdan03.wordpress.com/2010/06/28/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-19-chua-thien-m%E1%BB%A5-hu%E1%BA%BF/

Con đường di sản miền Trung (20): Du thuyền trên sông Hương
http://lthdan03.wordpress.com/2010/06/29/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-20-du-thuy%E1%BB%81n-tren-song-h%C6%B0%C6%A1ng/

Con đường di sản miền Trung (21): Làm Vua tại Huế
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/02/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-21-lam-vua-t%E1%BA%A1i-hu%E1%BA%BF/

Con đường di sản miền Trung (22): Lang thang Kinh Thành Huế
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/02/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-22-lang-thang-kinh-thanh-hu%E1%BA%BF/

Con đường di sản miền Trung (23): Hạ lưu Sông Thu Bồn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/03/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-23-h%E1%BA%A1-l%C6%B0u-song-thu-b%E1%BB%93n/

Con đường di sản miền Trung (24): Bãi biển Cửa Đại (Hội An)
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/04/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-24-bai-bi%E1%BB%83n-c%E1%BB%ADa-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-an/

Con đường di sản miền Trung (25): Một khách sạn bên bờ sông Thu Bồn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/05/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-25-m%E1%BB%99t-khach-s%E1%BA%A1n-ben-b%E1%BB%9D-song-thu-b%E1%BB%93n/

Con đường di sản miền Trung (26): Hội quán Phúc Kiến (Hội An)
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/07/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-26-h%E1%BB%99i-quan-phuc-ki%E1%BA%BFn-h%E1%BB%99i-an/

Con đường di sản miền Trung (27): Nhà cổ Tấn Ký (Hội An)
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/09/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-27-nha-c%E1%BB%95-t%E1%BA%A5n-ky-h%E1%BB%99i-an/

Con đường di sản miền Trung (28): Tháp Xá Lợi (Ngủ Hành Sơn)
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/10/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-28-thap-xa-l%E1%BB%A3i-ng%E1%BB%A7-hanh-s%C6%A1n/

Con đường di sản miền Trung (29): Hang động Ngủ Hành Sơn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/11/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-29-hang-d%E1%BB%99ng-ng%E1%BB%A7-hanh-s%C6%A1n/

Con đường di sản miền Trung (30): Động Huyền Không (Ngủ Hành Sơn)
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/13/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-30-d%E1%BB%99ng-huy%E1%BB%81n-khong-ng%E1%BB%A7-hanh-s%C6%A1n/

Con đường di sản miền Trung (31): Chùa Tam Thai (chùa Non Nước)
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/14/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-31-chua-tam-thai-chua-non-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/

Con đường di sản miền Trung (32): Bãi biển Lăng Cô đẹp nhất thế giới?
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/16/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-32-bai-bi%E1%BB%83n-lang-co-d%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Con đường di sản miền Trung (33): Đường hầm Hải Vân
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/17/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-33-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BA%A7m-h%E1%BA%A3i-van/

Con đường di sản miền Trung (34): Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/20/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-34-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-qu%E1%BB%91c-gia-phong-nha-k%E1%BA%BB-bang/

Con đường di sản miền Trung (35): Lăng Khải Định
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/25/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-35-lang-kh%E1%BA%A3i-d%E1%BB%8Bnh/

Con đường di sản miền Trung (36): Bãi biển Mỹ Khê
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/29/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-36-bai-bi%E1%BB%83n-m%E1%BB%B9-khe/

Con đường di sản miền Trung (37): Bán đảo Sơn Trà
http://lthdan03.wordpress.com/2010/07/30/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-trung-37-ban-d%E1%BA%A3o-s%C6%A1n-tra/

Con đường di sản miền Trung (38): Làng đá Non Nước
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/con-duong-di-san-mien-trung-38-lang-da-non-nuoc/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Miền Trung, Mũi Né, Việt Nam, Đà Nẵng and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s