Thư mục bài viết về du lịch miền Đông Hoa Kỳ

Duyên Hải Miền Đông Hoa Kỳ (East Coast) là vùng bờ biển chạy dài theo biển Đại Tây Dương, nằm ở miền Đông nước Mỹ. Như các bạn biết nước Mỹ có 3 vùng bờ biển, bờ biển miền Đông, bờ biển miền Tây chạy dọc biển Thái Bình Dương, và vùng Vịnh Mexico.

Duyên Hải Miền Đông Hoa Kỳ bao gồm 12 trong số 13 tiểu bang thuộc địa cũ của nước Anh, đã tranh đấu giành độc lập thành lập nước Mỹ ngày nay. 12 tiểu bang này được thành lập từ năm 1607 (Virginia) đến năm 1733 (Georgia). Hai tiểu bang thuộc miền duyên hải Đông Hoa Kỳ không thuộc nhóm 12 tiểu bang nguyên thủy này là Maine và Florida. Maine do người Pháp cai trị, được nước Anh cai trị từ năm 1677. Florida đổi chủ liên miên giữa hai nước Tây Ban Nha và Anh, cho tới năm 1821 mới trở về với Mỹ.

Duyên Hải Miền Đông Hoa Kỳ (East Coast) bao gồm những tiểu bang sau: Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, và Florida.

Trong phần Thư Mục này tôi không để những bài viết về Florida. Tôi đã viết về Florida nhiều bài quá, nên phải có Phần Thư Mục riêng Du Lịch Florida. Ngoài ra tôi đã thêm những bài viết về Vườn Quốc Gia Great Smoky Mountains của bang Tennessee, vì đã thăm viếng vùng này trong một tour du lịch miền Đông Hoa Kỳ. Trong suốt 38 năm sống tại New York, tôi đã viết quá nhiều về thành phố này, và bang New York, nên đã liệt kê những bài này trong Phần Mục Lục Du Lịch New York.

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (01): Thác Ruby Falls
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/11/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-01-thac-ruby-falls/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (02): Đi tìm mùa thu
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/14/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-02-di-tim-mua-thu/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (03): Động Shenandoah ở Virginia
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/15/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-03-d%E1%BB%99ng-shenandoah-%E1%BB%9F-virginia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (04): Núi Great Smoky (Núi Khói)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/17/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-04-nui-great-smoky-nui-khoi/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (05): Mùa thu trên đỉnh Núi Great Smoky
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/18/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-05-mua-thu-tren-d%E1%BB%89nh-nui-great-smoky/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (06): Xem Show “Dixie Stampede” của Dolly Parton
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/24/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-06-xem-show-%E2%80%9Cdixie-stampede%E2%80%9D-c%E1%BB%A7a-dolly-parton/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (07): Dưới chân núi Smoky (Resort Pigeon Forge)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/26/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-07-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-chan-nui-smoky-resort-pigeon-forge/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (08): Incline Railway (đường xe lửa dốc nghiêng) ở núi Lookout
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/27/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-08-incline-railway-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-xe-l%E1%BB%ADa-d%E1%BB%91c-nghieng-%E1%BB%9F-nui-lookout/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (09): Trên đỉnh núi Lookout (Rock City)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-09-tren-d%E1%BB%89nh-nui-lookout-rock-city/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (10): Bước nhảy của người tình (Lover’s Leap)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/30/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-10-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BA%A3y-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tinh-lover%E2%80%99s-leap/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (11): Thắng cảnh mang tên “7 tiểu bang” (Seven states)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/18/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-11-th%E1%BA%AFng-c%E1%BA%A3nh-mang-ten-%E2%80%9C7-ti%E1%BB%83u-bang%E2%80%9D-seven-states/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (12): Khu Balanced Rock
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/19/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-12-khu-balanced-rock/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (13): Động tiên (Fairyland caverns)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/21/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-13-d%E1%BB%99ng-tien-fairyland-caverns/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (14): Mystic Aquarium ở Connecticut
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/21/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-14-mystic-aquarium-%E1%BB%9F-connecticut/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (15): Sở thú York’s Wild Kingdom
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/21/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-15-s%E1%BB%9F-thu-yorks-wild-kingdom/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (16): Hải đăng Portland
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-16-h%E1%BA%A3i-dang-portland/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (17): Vườn quốc gia Acadia
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-17-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-qu%E1%BB%91c-gia-acadia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (18): Sand Beach và Thunder Hole
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-18-sand-beach-va-thunder-hole/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (19): Vịnh Bar Harbor
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/23/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-19-v%E1%BB%8Bnh-bar-harbor/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (20): Thành phố New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/24/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-20-thanh-ph%E1%BB%91-new-york/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (21): Empire State Building
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/24/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-21-empire-state-building/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (22): Tượng Nữ Thần Tự Do
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/25/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-22-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n-t%E1%BB%B1-do/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (23): Quảng trường Thời Đại (Times Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/25/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-23-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-times-square/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (24): Thành phố Boston
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/26/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-24-thanh-ph%E1%BB%91-boston/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (25): Đại Học Harvard
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/27/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-25-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-harvard/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (26): MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/28/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-25-mit-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-cong-ngh%E1%BB%87-massachusetts/

Viện Đại Học Boston College
http://lthdan04.wordpress.com/2013/10/15/vien-dai-hoc-boston-college/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (27): Phố Wall ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/28/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-27-ph%E1%BB%91-wall-%E1%BB%9F-new-york/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (28): Washington D.C.
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-28-washington-d-c/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (29): Tổng Thống Washington
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-29-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-washington/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (30): Nhà Trắng (Tòa Bạch Ốc, White House)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-30-nha-tr%E1%BA%AFng-toa-b%E1%BA%A1ch-%E1%BB%91c-white-house/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (31): The Lost Sea (Biển bị mất)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/30/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-31-the-lost-sea-bi%E1%BB%83n-b%E1%BB%8B-m%E1%BA%A5t/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (32): Lá mùa thu ở Virginia
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/30/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-32-la-mua-thu-%E1%BB%9F-virginia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (33): Động Luray
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/31/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-33-d%E1%BB%99ng-luray/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (34): Trung Tâm Rockefeller (Rockefeller Center)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/31/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-34-trung-tam-rockefeller/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (35): Đi cruise quanh New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/01/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-35-di-cruise-quanh-new-york/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (36): Đại học Yale
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/01/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-36-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-yale/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (37): Central Park (Kỳ 1)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/02/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-37-central-park-k%E1%BB%B3-1/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (38): Sở thú Central Park (Kỳ 2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/06/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-38-s%E1%BB%9F-thu-central-park-k%E1%BB%B3-2/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (39): Independence Hall (Tòa nhà Độc lập)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/07/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-39-independence-hall-toa-nha-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (40): Baltimore
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/07/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-40-baltimore/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (41): Điện Capitol (Quốc hội Mỹ)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/09/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-41-di%E1%BB%87n-capitol-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-m%E1%BB%B9/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (42): Đài tưởng niệm Chiến Tranh Triều Tiên
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/09/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-42-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-chi%E1%BA%BFn-tranh-tri%E1%BB%81u-tien/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (43): World Trade Center
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/10/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-43-world-trade-center/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (44): Bronx Zoo (Kỳ 1)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/12/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-44-bronx-zoo-k%E1%BB%B3-1/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (45): Bronx Zoo (Kỳ 2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/13/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-44-bronx-zoo-k%E1%BB%B3-2/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (46): Đài tưởng niệm Lincoln
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/13/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-45-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-lincoln/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (47): Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/14/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-46-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-chi%E1%BA%BFn-tranh-vi%E1%BB%87t-nam/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (48): Bảo tàng viện xe hơi và xe ngựa (Virginia)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/14/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-48-b%E1%BA%A3o-tang-vi%E1%BB%87n-xe-h%C6%A1i-va-xe-ng%E1%BB%B1a-virginia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (49): Đài tưởng niệm Jefferson
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/16/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-48-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-jefferson/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (50): Chợ Tàu Manhattan (New York)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/16/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-50-ch%E1%BB%A3-tau-manhattan-new-york/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (51): Chợ Tàu Flushing (New York)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/17/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-51-ch%E1%BB%A3-tau-flushing-new-york/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (52): New York, Mùa Hoa Anh Đào (Kỳ 1)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/18/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-52-new-york-mua-hoa-anh-dao-k%E1%BB%B3-1/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (53): New York, Mùa Hoa Anh Đào (Kỳ 2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/19/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-53-new-york-mua-hoa-anh-dao-k%E1%BB%B3-2/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (54): Đi hái trái táo ngày đầu thu New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-54-di-hai-trai-tao-ngay-d%E1%BA%A7u-thu-new-york/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (55): Atlantic City (Kỳ 1)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/23/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-55-atlantic-city-k%E1%BB%B3-1/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (56): Atlantic City (Kỳ 2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/26/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-56-atlantic-city-k%E1%BB%B3-2/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (57): Tham quan Liên Hiệp Quốc
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/27/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-57-tham-quan-lien-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (58): Lễ hội tưởng niệm Thánh San Gennaro
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-58-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-thanh-san-gennaro/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (59): Mùa thu New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/01/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-59-mua-thu-new-york/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (60): Mùa thu trong xóm tôi
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/02/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-60-mua-thu-trong-xom-toi/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (61): New York một ngày đầu thu
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/05/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-61-new-york-m%E1%BB%99t-ngay-d%E1%BA%A7u-thu/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (62): Đài tưởng niệm cố Tổng Thống Roosevelt
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-63-trung-tam-trinh-di%E1%BB%83n-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-kennedy/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (63): Trung Tâm trình diển nghệ thuật Kennedy
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-63-trung-tam-trinh-di%E1%BB%83n-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-kennedy/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (64): Bảo tàng hàng không và không gian
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/26/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-64-b%E1%BA%A3o-tang-hang-khong-va-khong-gian/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (65): Thác Niagara
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/27/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-65-thac-niagara/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (66): Halloween, dạ hội hóa trang
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/27/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-66-halloween-d%E1%BA%A1-h%E1%BB%99i-hoa-trang/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (67): Epcot, một chút Trung Quốc trên đất Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-67-epcot-m%E1%BB%99t-chut-trung-qu%E1%BB%91c-tren-d%E1%BA%A5t-m%E1%BB%B9/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (68): Tham quan Ausable Chasm
http://lthdan04.wordpress.com/2010/11/06/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-68-tham-quan-ausable-chasm/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (69): Viện bảo tàng thủy tinh của Corning
http://lthdan04.wordpress.com/2010/11/10/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-69-vi%E1%BB%87n-b%E1%BA%A3o-tang-th%E1%BB%A7y-tinh-c%E1%BB%A7a-corning/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (70): Bảo tàng lịch sử tự nhiên New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/11/18/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-70-b%E1%BA%A3o-tang-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-t%E1%BB%B1-nhien-new-york/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (71): Vườn Nhật ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/11/23/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-71-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-nh%E1%BA%ADt-%E1%BB%9F-new-york/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (72): Washington DC, mùa hoa anh đào
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/07/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-72-washington-dc-mua-hoa-anh-dao/

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/11/19/l%E1%BB%85-t%E1%BA%A1-%C6%A1n-thanksgiving/

Viếng lâu đài “The Breakers” ở Newport Rhode Island
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/10/vi%E1%BA%BFng-lau-dai-%E2%80%9Cthe-breakers%E2%80%9D-%E1%BB%9F-newport-rhode-island-2/

Thành phố Boston
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/10/thanh-ph%E1%BB%91-boston/

Một buổi tối tuyệt vời tại Boston
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-t%E1%BB%91i-tuy%E1%BB%87t-v%E1%BB%9Di-t%E1%BA%A1i-boston/

Chợ Tàu Boston
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/21/ch%E1%BB%A3-tau-boston/

Sand Beach và Thunder Hole
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/08/sand-beach-va-thunder-hole/

Vịnh Bar Harbor
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/08/v%E1%BB%8Bnh-bar-harbor/

Ðộng Luray ở Virginia
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/21/d%E1%BB%99ng-luray-%E1%BB%9F-virginia/

MIT: Học viện Công nghệ Massachusetts
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/07/mit-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-cong-ngh%E1%BB%87-massachusetts/

Ðại Học Harvard
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/06/d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-harvard/

Ðại học Yale (Connecticut)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/06/d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-yale-connecticut/

Vườn quốc gia Acadia (Maine)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/06/v%C6%B0%E1%BB%9Dn-qu%E1%BB%91c-gia-acadia-maine/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Baltimore, Cảnh đẹp nước Mỹ, Connecticut, Du lịch nước Mỹ, Massachusetts, Những Vườn Quốc Gia Hoa Kỳ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s